Mateřská škola KOMERČNÍ
 

Základní informace pro rodiče

Co dítě do MŠ potřebuje?

* přezůvky s pevnou patou

* oblečení pro pobyt ve třídě s ohledem na roční období

* oblečení a obuv pro pobyt venku (nezapomeňte na pokrývku hlavy)

* pyžamo na odpočinek (v pondělí vždy čisté)

* kompletní náhradní převlečení v samostatné igelitové tašce pro případ nehody

* pláštěnku (deštník není do MŠ vhodný)

Prosíme, aby děti měly všechny své věci podepsané.

 

Co by mělo dítě při vstupu do MŠ zvládat?

* samostatně si obout přezůvky

* poznat své oblečení a ukládat je na určené místo

* samostatně používat WC, umýt si ruce mýdlem

* sedět po celou dobu jídla u stolu, samostatně se najíst, používat lžíci nebo příbor, pít z hrnečku

* používat kapesník, samostatně se vysmrkat

 

Organizace dne v MŠ

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:30 hod.

Pro děti v posledním roce docházky do MŠ (předškoláci) je povinné čtyřhodinové vzdělávání, které je v naší organizaci stanoveno od 8.00 do 12.00 hodin. Nepřítomnost dítěte musí být písemně omluvena.

Hlavní režimové momenty:

6:30 – 9:00 spontánní hry, nepřímo řízené samostatné činnosti, pohybová aktivita

6:30 – 7:00 scházení všech dětí ve třídě Žabiček

9:00 – 9:15 dopolední svačina

9:15 – 10:00 didakticky zacílené činnosti dle TVP, komunitní kruh, skupinové aktivity

10:00 – 12:00 pobyt venku, případně náhradní činnosti

12:00 – 12:30 oběd, osobní hygiena, odcházení dětí po obědě

12:30 – 14:30 odpočinek dětí, společná četba, relaxace, alternativní odpočinek

14:30 – 14:45 osobní hygiena, svačina

14:45 odpolední činnosti dle TVP

Časy činností jsou orientační, pevná je doba jídla a odpočinku.

Stravování

V mateřské škole je zajištěno pro děti celodenní stravování formou dovážené stravy ze školní jídelny při ZŠ Bohumínská.

Přihlášku ke stravování je nutno osobně odevzdat v kanceláři vedoucí školní jídelny (ŠJ) při Základní škole Bohumínská nebo zaslat mailem na adresu jídelna@zsbohuminska.cz.

Splatnost stravného: stravné se hradí do 25. dne (již musí být připsáno na účtu školní jídelny) na další měsíc. V případě, že platba nebude provedena v termínu, dítě neobdrží stravu.

Variabilní symbol: bude přiřazen samostatně, je jedinečný pro každého strávníka po celou dobu stravování (školní, předškolní docházky). Rodiče jej obdrží při první úhradě stravného v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Číslo účtu: 35-1652009339/0800

Jídelníčky jsou sestavovány na základě zásad racionální výživy dle platných předpisů. Je dodržován pitný režim. Děti mají po celý den k dispozici ovocný či bylinný čaj a čistou vodu. Děti jsou vedeny k zásadám správného a kulturního stolování, učí se jíst příborem, seznamují se se základní etiketou stolování a kulturně hygienickými návyky spojenými se společenstvím při jídle. V MŠ respektujeme na žádost zákonných zástupců oprávněné a přiměřené výjimky při stravování.

Školné

Výše školného je 400,-kč měsíčně

Školné neplatí rodiče dětí, kteří navštěvují mateřskou školu poslední rok před nástupem do ZŠ, nebo mají odklad školní docházky.

Zdravotní stav dětí

Při předcházení nemocnosti dětí je nezbytná spolupráce rodičů, zákonných zástupců a školy. Rodiče jsou povinni

informovat učitelku při příchodu do MŠ o aktuálním zdravotním stavu dítěte, o drobných poraněních apod.

Dítě s teplotou, kašlem, průjmem, zvracením nebo jakýmkoliv infekčním onemocněním (jde rovněž o výskyt pedikulózy - vši dětské, infekční zánět spojivek apod.) nesmí navštěvovat mateřskou školu!

Učitelky jsou povinny okamžitě kontaktovat zákonné zástupce a děti jim bezodkladně předat.

Nepožadujte po zaměstnancích podávání léků dětem v mateřské škole!

Když si chcete vyzvednout dítě po obědě

Pokud se rozhodnete vyzvednout dítě z MŠ po obědě, je nutné nahlásit tuto skutečnost ve třídě, do které dítě dochází. Dítě si vyzvedněte mezi 12:30 a 12:45 hod.

Povinnosti zákonných zástupců:

* Osobní předání dítěte učitelce ve třídě při příchodu do mateřské školy. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí od rodiče či pověřené osoby. Děti odcházejí z MŠ pouze s rodiči nebo pověřenými osobami a to na základě písemného pověření.

* Informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte nebo které mohou mít negativní dopad na vzdělávání příp. zdravotní stav jiných dětí v MŠ.

* Informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte. U dětí v posledním roce předškolního vzdělávání, které plní povinné předškolní vzdělávání je povinnost omlouvat dítě také písemně - zápisem do omluvného listu.

* Ve stanoveném termínu hradit úplatu za školné a stravné.

* Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích, zejména změnu adresy trvalého bydliště, telefonní čísla zák. zástupců, zdravotní pojišťovnu, apod.

* Respektovat organizaci provozu a vzdělávání školy, školní řád a ostatní vnitřní předpisy organizace.

Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání:

* Neúčastní-li se dítě předškolního vzdělávání bez omluvy po dobu delší než dva týdny.

* Pokud zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy.

* Pokud ukončení v průběhu zkušební doby pobytu dítěte doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.

* Pokud zák. zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Ukončit předškolní vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Prázdniny, prázdninový provoz a provoz ve dnech před svátky

V těchto výjimečných dnech je z důvodu nižšího počtu dětí omezený provoz naší mateřské školy. Ten je zajištěn pro všechny nahlášené děti (i z odloučených pracovišť) pouze na mateřské škole Komerční.

Budeme rádi za Vaši vstřícnost a zvážení docházky v těchto dnech.

Jedná se o dny, ve kterých si naši zaměstnanci mohou vybrat řádnou dovolenou.

Podpora naší mateřské školy

Pozitivní ohlasy na naši mateřskou školu jsou pro nás největší pochvalou, která nás podpoří v další smysluplné práci.

I kritiku dovedeme přijímat, i ta je cestou ke zlepšení.

Podpořit nás můžete i jinak a to finančně formou daru, aktivním zapojením se (zprostředkováním nějaké akce, exkurze, výletu besedy s vámi jako odborníkem ve vaší profesi, různými nápady, typy apod.) anebo

příspěvkem k zajištění hygieny vašich dětí v podobě papírových kapesníků, náplní do dávkovačů tekutých mýdel, vlhčených ubrousků, toaletních papírů, kancelářských papírů a apod.

Přispívat můžete kdykoli během školního roku. Za vše moc děkujeme.

Pár povzbudivých slov závěrem

Celý kolektiv zaměstnanců naší mateřské školy se velmi těší, že se nám ve spolupráci s Vámi podaří vytvořit pro děti podnětné prostředí, ve kterém bude panovat vstřícná atmosféra s podporou spolupráce a láskyplné vztahy.

 

poslední změna článku provedena 27.03.2019 11:45. správcem: Míša
 
 

Úplata za předškolní vzdělávání

poslední změna článku provedena 27.03.2019 11:21. správcem: Míša
 
 

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů, Vám tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného pro období od 1.1.2019.

1. Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

IČ 033 73 444

se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem

tel.č.:   +420 602 705 686

mail:    roman@klimus.cz

ID datové schránky:   ewann52

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Martin Krupa

tel.č.: +420 724 356 825

email: martin.krupa@gdpr-opava.cz

 

 

poslední změna článku provedena 02.01.2019 11:12. správcem: Míša
 
 

Žádosti o informace

Žádosti o informace:

Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

1. Zaměstnanci určení ředitelkou školy k poskytování informací

Mgr. Michaela Špaňhelová - ředitelka mateřské školy

Mgr. Jarmila Mrukwiová - zástupkyně ředitelky školy

Eva Koltunová - administrativní pracovnice

 

 

2. Zaměstnanci školy určeni k příjímaní písemných, telefonických a ústních žádostí o informace

Mgr. Michaela Špaňhelová - ředitelka mateřské školy

Mgr. Jarmila Mrukwiová - zástupkyně ředitelky školy

Eva Koltunová - administrativní pracovnice

 

 

3. Spojení na zaměstnance určené k přijímaní a poskytování informací

Adresa organizace: Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace

Komerční 22a/704, Ostrava-Muglinov, 712 00

tel.č.: 599 445 427

mobilní telefon: 725 699 555

webové stránky: www.mskomercni.info

e-mail: mskomercni@seznam.cz

datová schránka: 4t3ncr

 

4. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně.

Ústní a telefonické žádosti vyřizují určení zaměstnanci podle druhu poskytované informace.

Písmené žádosti se podávají na sekretariát školy.

 

Náležitosti žádosti:

- komu je podání určeno;

- kdo je činí (nelze podat anonymně).

 

Žádost je vyřízena pokud žadateli:

-byla poskytnuta ústní informace a žadatel s ní souhlasí a nemá další požadavky (pouze u ústních žádostí);

-byla poskytnuta informace formou písemného sdělení.

 

5. Lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Písemná žádost, která splňuje všechny náležitosti se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti.

Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:

- vyhledání a sběr požadovaných informací je mimo školu, kde byla žádost podána;

- vyhledání a sběr objemného množství různých odlišných informací;

- konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti.

 

6. Omezení a neposkytnutí informace

Škola může omezit poskytnutí informace:

- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům školy;

- jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí školy.

 

Škola informaci neposkytně pokud:

- byla předána škole osobou, která povinnost poskytovat informace nemá, a tato osoba s poskytnutím informací nesouhlasí;

- zveřejnění informace ukládá zákon v předem stanovených pravidelných termínech až do nejbližšího následujícího období;

- poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem;

- informace se týká probíhajícího trestního řízení.

 

7. Odvolání

Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Odvolací lhůta proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat informaci je 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává u školy, která rouhodnutí vydala nebo měla vydat.

O odvoláních rozhoduje ředitelka školy, pokud informace poskytuje podřízený, nebo zřizovatel, pokud informace poskytuje ředitel školy.

O odvolání se rozhoduje do 15 dnů od předložení odvolání škole.

Pokud příslušný orgán k rozhodnutí o odvolání nerozhodne, má se za to, že odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.

Za den doručení tohoto rozhonutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

 

8. Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací

Škola je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací, pořízením kopií, odeslání informace žadateli.

 

 

 

 

poslední změna článku provedena 12.02.2019 14:52. správcem: Míša