Mateřská škola KOMERČNÍ
 

Představení mateřské školy

Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a je škola s třicetiletou historii. Budova je panelového typu v okrajové části sídliště Muglinov. Skládá se ze dvou podlaží, v přízemí je jedna třída, ředitelna, kancelář administrativní pracovnice, školní kuchyň s výdejnou stravy a kancelář vedoucí ŠJ. V prvním patře budovy jsou 2 třídy, kabinety, sklad prádla a dvě výdejny stravy. Součásti vrchního patra je úzká venkovní mini-terasa s únikovým schodištěm. Objekt je obklopen prostornou zahradou se vzrostlými stromy, průlezkami, 2-mi pískovišti, stoly s lavicemi. Na školní zahradě je vybudována krytá pergola, vybavená tabulemi pro využití vzdělávání v nepříznivém počasí při pozorování přírody.

 

 

 

 

 

poslední změna článku provedena 27.03.2019 11:21. správcem: Míša
 
 

Rozpočet příspěvkové organizace

SCHVÁLENÝ ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PRO ROK 2018

https://www.mskomercni.info/data/Schvlen rozpoet.pdf

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2019

https://www.mskomercni.info/data/Stedndob rozpoet.pdf

SCHVÁLENÝ ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PRO ROK 2019

https://www.mskomercni.info/data/Schvlen rozpotu.pdf

 

 

 

 

 

 

poslední změna článku provedena 17.12.2018 10:52. správcem: Míša
 
 

Filozofie mateřské školy

Cílem naší mateřské školy je ve spolupráci s rodiči vychovat šťastné dítě. Nabízíme dětem pestrou paletu různorodých a bohatých příležitostí k rozvoji osobnosti, zájmů i talentu, prostřednictvím oblíbených činností i akcí pro děti a jejich rodiče. Obsahem i cílem našeho školního vzdělávacího programu „PŘÍRODOHRÁTKY“ je, aby dítě, které naši mateřskou školu opouští, bylo osobností jedinečnou vzhledem k svému věku a individuálním možnostem, co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, na své úrovni přizpůsobivé, odvážné, odpovědné, ochotné nejen přijímat, ale i dávat, schopno se dále rozvíjet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší.

 

„Naše doba volá po osobnostech. Ale toto volání bude marné, pokud neumožníme dětem žít a učit se jako osobnosti. Pokud jim nedovolíme mít svou vlastní vůli, myslet své vlastní myšlenky, rozvinout své vlastní poznání, utvořit si své vlastní usuzování. Pokud, řečeno jinými slovy, nepřestaneme ve školách dusit jakýkoli základ osobnosti, abychom jej pak u dospělých marně hledali.“

E. Keyová

poslední změna článku provedena 02.06.2018 17:27. správcem: Míša
 
 

Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ „Přírodohrátky“

platný od 1. září 2017 je zpracován v souladu s RVP PV. Jeho obsahová struktura reaguje na nejnovější trendy a přístupy k předškolnímu vzdělávání tak, aby každé dítě, které naši mateřskou školu navštěvuje, mělo dostatek podnětů a příležitostí rozvíjet svůj osobnostní potenciál a bylo připraveno na vstup do primárního vzdělávání.

Konstrukce vzdělávacích obsahů je realizována v podobě pěti integrovaných bloků. Integrované bloky jsou široce pojaté tematické celky, které je třeba chápat vzhledem k oblastem vzdělávání jako průřezové. Učitelé v TVP rozpracovávají integrované bloky ve struktuře, která garantuje komplexní vzdělávací nabídku v jednotlivých třídách. Společným rysem integrovaných bloků, napříč třídami MŠ, je jejich cílová orientace, která vychází z jasně formulovaných očekávaných výstupů jednotlivých bloků.

Tematické bloky našeho Školního vzdělávacího programu nesou název:

září: Školohrátky za novými kamarády a zase zpátky

podzim: Podzimohrátky do přírody a pak zpátky

zima: Zimohrátky do pohádky a pak zpátky

jaro: Jarohrátky do zahrádky a za zvířátky

léto: Letohrátky do světa a zase zpátky

 

Plné znění ŠVP je k nahlédnutí ve všech třídách a vstupních prostorách mateřské školy.

poslední změna článku provedena 02.06.2018 11:43. správcem: Míša
 
 

Školní řád

Vybrané části školního řádu

Hlavními dokumenty mateřské školy jsou ŠVP a školní řád. Jejich plné znění je k dispozici na informačních nástěnkách jednotlivých tříd.

 

Školní řád upravuje:

* podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v MŠ a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

* provoz a vnitřní režim školy

* podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

* podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

Základní práva a povinnosti zákonných zástupců:

Zákonní zástupci dětí mají právo:

* na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

* vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

* na poradenskou pomoc mateřské školy a bezplatnou pomoc školského poradenského zařízení

* u dětí, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření, mají právo na bezplatnou úpravu podmínek, organizace, metod, obsahů a očekávaných výstupů vzdělávání.

https://www.mskomercni.info/data/koln d.pdf

poslední změna článku provedena 02.06.2018 12:00. správcem: Míša